ක්‍රිෂ් ව්‍යපෘතිය

ක්‍රිෂ් සහ ඩෙස්ටිනි ගොඩනැගිලි ද්විත්වය යළි රජයට පවරා ගැනීමට සූදානම් – නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සමයේ මත භේදයට තුඩු දුන් ක්‍රිෂ් සහ ඩෙස්ටිනි ගොඩනැගිලි ද්විත්වය යළි රජයට පවරා ගැනීමට සූදානම් වන බව...