ක්‍රිකට් ආයතනය

ක්‍රීඩා ඇමති සහ ක්‍රිකට් ආයතනය එකඟතාවයකට

ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා විසින් නව ක්‍රීඩා රෙගුලාසි මාලාවක් හඳුන්වාදෙමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ක්‍රිකට් ආයතනය ඇතුළු පාර්ශ්ව කිහිපයක් විසින් ගොනුකර...