කල්පිටිය කුඩාව මුහුදු තීරය

කල්පිටිය කුඩාව මුහුදු තීරයට තල්මස් පැටවුන් 14ක් ගොඩ ගසයි

කල්පිටිය කුඩාව ඕෂන් විව් බීච් සංචාරක හෝටලය අසල මුහුදු තීරයට (11)වැනි දා අලුයම තල්මස් පැටවුන් 14 දෙනකු ගොඩගසා ඇති අතර...