කර්මාන්ත ශාලාව

ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික කැට පොහොර නිෂ්පාදනය කෙරෙන විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ කාබනික කැට පොහොර නිෂ්පාදනය කෙරෙන විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාවක් පන්නල, එලිබ්ච්චිය(30) ප්‍රදේශයේ දී විවෘත කෙරිණි. කොරියානු රජයට අයත් කැට...

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත විය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රථම වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව වන Flexicare ශ්‍රී ලංකා ආයතනය ඉකුත් 17 වනදා බණ්ඩාරගමදී මුදල් ඇමැතිබැසිල් රාජපක්ෂගේ...