කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට ලබා දෙන තීරු බදු සහනය ඉහළ නැංවීම මැයි 01දා සිට ක්‍රියාත්මකයි

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට ගුවන්තොටුපොළේ දී ලබා දෙන තීරු බදු සහනය ඉහළ නැංවීම මැයයි මස (01)වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක බව කම්කරු සහ...

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ජපන් ආයෝජන ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වන...

නෙදර්ලන්තයේ රැකියා දෙන බව පවසමින් විදේශ රැකියා ජාවාරමක්

කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය හරහා නෙදර්ලන්තයේ රැකියා දෙන බව පවසමින් එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ ව්‍යාජ අස්සනක් සහ අමාත්‍යංශ ලිපි ශීර්ෂයක්...