කම්කරු ප්‍රජාව

රදැල්ල කෙටි මාර්ගයේ දිනපතා ධාවනය කරන බස්රථ පමණක් ධාවනය කරවන ලෙස ඉල්ලීමක්

නානුඔය රදැල්ල කෙටි මාර්ගයේ දිනපතා ධාවනය වන බස්රථ පමණක් ධාවනය කරවන ලෙස වතු කම්කරු ප්‍රජාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. රදැල්ල කෙටි...