කඩයිම් ලකුණු

2022 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කරයි

2022 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කර තිබෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත පාසල්වල 6වන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීම...