කටුනායක ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුර

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරි කටයුතු සඳහා මධ්‍යම අප්‍රිකා යන ගුවන් නියමුවෝ විසිර යති

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරි කටයුතු සඳහා පොලිසිය බලා පිටත්ව යන ගුවන් හමුදා හෙළිකොප්ටර් බල පන්තිය සාමාජිකයින් 110 දෙනෙක්ගේ කණ්ඩායම...