කටුනායක ගුවන් තොටුපල

ගුවන්තොටුපල හෝ ඒ අවට පරිශ්‍රයේ අක්‍රමිකතා සිදුකරන්නන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර

කටුනායක ගුවන් තොටුපලින් මෙරටට ළගාවන සංචාරකයින්ගෙන් විවිධ පැමිණිලි හා මැසිවිලි ලැබී ඇති බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසනවා....