කටුනායක ගුවන් ගුවන්තොටුපොළ

සෞදි අරාබියේ විදේශ අමාත්‍ය ෆයිසාල් බින් ෆර්හාන් අල් සවුද් එක් දින නිල සංචාරයක

සෞදි අරාබියේ විදේශ අමාත්‍ය ෆයිසාල් බින් ෆර්හාන් අල් සවුද් එක් දින නිල සංචාරයක් සඳහා (14) කටුනායක ගුවන් ගුවන්තොටුපොළට පැමිණියේය. සෞදි...