එළවළු

වාර්ෂිකව එළවළු මෙට්‍රික් ටොන් 221,955ක් හා පළතුරු මෙට්‍රික් ටොන් 290,151ක් ප්‍රවාහනයේ දී විනාශ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව එළවළුවලින් සියයට 19ක් හා පළතුරුවලින් සියයට 21ක් ප්‍රවාහනයේ දී විනාශ වන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. නිසි ප්‍රවාහන...

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි ලෙස එළවළු සහ මාළු මිල ඉහළට

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ එළවළු සහ මාළු මිල ගණන් පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි තරමින් විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ වන...