එමිල් රංජන් ළමාහේවා

වසර 10කට අධික කාලයක් පුරා පැවති, 27ට මරු කැඳවූ වැලිකඩ බන්ධනාගාර නඩුවේ එමිල්ට මරණ දඩුවම රංගජීව නිදහස්

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 8 දෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 10කට අධිකකාලයක් පුරා පැවති නඩු විභාගය අවසානයේ තීන්දුව අද...