ඍජු බදු ගෙවීම

රටක් අවම වශයෙන් 10%ක ප්‍රමාණයක් ඍජු බදු ගෙවිය යුතුයි; ලංකාවේ 2%ක්වත් ගෙවන්නේ නැ – මනූෂ

ලෝක බදු ප්‍රතිපත්තියට අනුව රටක් අවම වශයෙන් 10%ක ප්‍රමාණයක් ඍජු බදු ගෙවිය යුතු වුවද ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 2%ක ප්‍රමාණයක්වත් ඍජු...