උසස් අධ්‍යාපන

විශ්වවිද්‍යාල වරම් අහිමි සිසුන්ට උසස් අධ්‍යාපනයට පොලී රහිත ණයලබාදීම නැවතත්

උසස් පෙළ සමත්ව රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වෙත ඇතුළත් විය නොහැකි සිසුන් වෙත උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 8ක ණය...