උපාධිධාරී

උපාධිධාරීන් 22,000ක් ගුරු සේවයට – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත

උපාධිධාරීන් 22,000ක් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා පවසයි. ඔහු පැවසුවේ, 2018,2019,2020 උපාධිධාරී යෝජනා...