උපාධිධාරි ගුරුවරු

මාර්තු මාසයේ නව පාසල් වාරය ආරම්භයට පෙර ගුරු පත්වීම් 34,000ක්

ලබන මාර්තු මාසයේ නව පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීමට පෙර නව උපාධිධාරි ගුරුවරු 26‍,000ක් හා විද්‍යාපීඨ ගුරුවරු 8,000ක් ඉක්මනින් බඳවා ගැනීමට...