උපත් සංඛ්‍යාව

ඉන්දියාව, චීනය අභිබවා ලොව ජනාකීර්ණම රට බවට පත්වීමට සූදානමින්

එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇස්තමේන්තුවලට අනුව ඉන්දියාව, චීනය අභිබවා ලොව ජනාකීර්ණම රට බවට පත්වීමට සූදානමින් සිටින බව අල්ජසීරා පුවත් සේවය වාර්තාවක් ඉදිරිපත්...