උද්ඝෝෂණ

ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරනවා – ආරක්ෂක ලේකම්

සාමකාමී උද්ඝෝෂණ අනුමත කරන අතර ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවල නිරතවන අයට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල්...

වැරදි නිවැරදි කිරීමට යාමේදී ඇතැමුන්ට රිදීම් ඇති වනවා – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

නිවැරදි විය යුතු වැරදි නිවැරදි කිරීමට යාමේදී ඇතැමුන්ට රිදීම් ඇති වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ වැඩ අවසන්...