උදයංග

කොවිඩ් රෝගය ව්‍යාප්ත කළේ බැසිල් සහ උදයංග: උලපනේ සුමංගල හිමිගෙන් පෙත්සමක්

යුක්රේන ජාතිකයින් සහ කොවිඩ් ආසාදිත ඉන්දියානුවන් මෙරටට ගෙන්වීම තුළින් කොවිඩ් රෝගය ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයන් හිටපු අමාත්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු...