උත්සව සමය

උත්සව සමය වෙනුවෙන් වැඩිකළ ඉන්ධන කෝටාව තනදුරටත් දීර්ග කරයි

උත්සව සමය වෙනුවෙන් වැඩිකළ ඉන්ධන කෝටාව (18)වැනි දා සිට අලුත් වන මීළඟ සතියේදීත් එලෙසම ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බවට...

උත්සව සමයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයෙන් ජනතාවට ඉල්ලීමක්

බෝ නොවන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් හැකි තාක් ආරක්ෂා වීමට කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත්...

උත්සව සමයේ වෙළෙඳපොල වැටලීම්වලින් වෙළෙදුන් 1500 කට නඩු – පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය

උත්සව සමයේ වැඩිමිලට භාණ්ඩ අ්ළවි කිරීම, තොග සඟවා තබා ගැනීම සහ විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඇතුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් වෙළෙදුන් 1500 කට...