ඉස්ලාමීය රටවල්

අගමැතිගේ බංගලදේශ සංචාරයට හේතු කුමක්දැයි සුමන්තිරන් විස්තර කරයි

ජිනීවා සම්මුතිය උදෙසා අනෙකුත් ඉස්ලාමීය රටවල්වල සහයෝගය ලබාගැනීමට බංගලදේශ සංචාරයේ නිරත වූ බවට දෙමළ සන්ධානය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ...