ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඉල්ලීමක්

දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ගේ ඖෂධ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ලබාගෙන වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට සැපයීමේ ක්‍රමවේදය නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ...

වාහන ආනයනයට නැවත අවසර දෙන්නැයි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක්

වාහන ආනයනයට නැවත අවසර දෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. වාහන ආනයනය කිරීම පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කළ...

විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍ර තුළට පොලීසිය ඇතුළුවීම සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නැයි ඉල්ලීමක්

විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍ර තුළට පොලීසිය ඇතුළුවීම සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නැයි, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය. විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළට...