ඉල්ලා අස්වීම

ලෝක රෙස්ලින් සංවිධානයේ(WWE) ප්‍රධානියා වින්ස් මැකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඊ(WWE) නමැති ලෝක රෙස්ලින් සංවිධානයේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා. ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඊ(WWE) ආයතනය කුඩා රෙස්ලින් සංවිධානයක සිට...

එක එක්කෙනා කිව්ව පළියට ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් නැ; කාට හරි මම යවන්න පුළුවන් නම් යවන්න – මහින්ද රාජපක්ෂ

එක එක්කෙනා කිව්ව පළියට ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් නැති බවත්, විරුද්ධ පැත්තේ අය බහුතරය පෙන්වුවහොත් පමණක් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් බවත් අගමැති...

වත්මන් රජයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දෙවන ලේකම්වරයාද ඉල්ලා අස්වේ

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පත් කළ දෙවන ලේකම්වරයාද ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය...