ඉල්ලා අස්වීම

උද්දික වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවට එස්. සී. මුතුකුමාරණ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා ඉල්ලා අස්වීම නිසා පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා පත් කිරීමට...

ගෝඨාභයගේ පෞද්ගලික ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ සුගීශ්වර බණ්ඩාර මහතා එම ධූරයෙන් අඟහරුවාදා (20) ඉල්ලා අස්විය. තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීමේ...