ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර්

වරප්‍රසාද ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කළොත් ජනතාව රතු එළියක් දල්වනු ඇත – ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර්

පෞද්ගලික වරදාන වරප්‍රසාද ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කළොත් ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් බිඳ වැටෙනු ඇතැයිද එසේ වුවහොත් ජනතාව රතු එළියක්...