ඉන්ධන පිරවුම්හල්

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක්

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව එම සමාගමේ උසස්...

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හඳුන්වා දුන් නව ගෙවීම් ක්‍රමය නිසා ඉන්ධන පිරවුම්හල් 400ක් තාවකාලිකව වැසෙයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හඳුන්වා දුන් නව ගෙවීම් ක්‍රමය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් 400ක් පමණ තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිදුව ඇතැයි...

QR ක්‍රමවේදයට පිටුපෑ පිරවුම්හල් 12ක ඉන්ධන බෙදාහැරීම තාවකාලිකව නතර කරයි

QR ක්‍රමවේදයට අවම ලෙස දායකවූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 12 කට ඉන්ධන බෙදාහැරීම තාවකාලිකව නතර කර තිබෙනවා. ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාවේ වෙළඳ...