ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමය

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හඳුන්වා දුන් නව ගෙවීම් ක්‍රමය නිසා ඉන්ධන පිරවුම්හල් 400ක් තාවකාලිකව වැසෙයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හඳුන්වා දුන් නව ගෙවීම් ක්‍රමය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් 400ක් පමණ තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිදුව ඇතැයි...

සතියකට ලබාදෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලබාගැනීමේ හැකියාව ජනතාවට නෑ; ඉන්ධන ලබාගැනීමේ පැහැදිළි අඩුවක්

ජාතික ඉල්ධන බලපත්‍රය හෙවත් කිව්.ආර්. කේතය හදුන්වාදීමෙන් පසුව ජනතාව ඉන්ධන ලබාගැනීම පැහැදිළි ලෙස අඩුවී ඇති බවත් ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම...

21 සිට ‘ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය’ අනුව පමණක් ඉන්ධන – ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමය

ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා මීට පෙර දුන් සියලුම ‘ටෝකන්’ අවලංගු බවත් (21) සිට ‘ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය’ අනුව වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසන්...