ඉන්ධන ජාවාරම

ඩීසල් ලබාගෙන ධාවනයෙන් ඉවත්වී ඉන්ධන ජාවාරමේ යෙදෙන බස් රථවල බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමට

ලංගමයෙන් ඩීසල් ලබාගෙන ධාවනයෙන් ඉවත් වී ඉන්ධන ජාවාරමේ යෙදෙන පෞද්ගලික බස් රථවල ධාවන බලපත්‍ර අගෝ: 1 සිට අවලංගු කිරීමට කටයුතු...

You may have missed