ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අළෙවි කරන මිලට වඩා රු. 200 කින් අඩුකරන්න පුළුවන් – මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අළෙවි කරන මිලට වඩා රුපියල් 200ක් අඩු මිලකට ජනතාවට ලබාදීමේ හැකියාව ඇති බවත් ඉන්ධන ලීටරයක සත්‍ය ආනයනික...

You may have missed