ඉන්ධන ආනයනය

විදුලිබල මණ්ඩලයේ දීර්ඝ කාලින ජනන සැලසුම පාර්ලිමේන්තුවට

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා විසින් (23) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දීර්ඝ කාලින ජනන සැලසුම (2023-2042) සහ ලංකා ඛණිජ...

තනි තනිව ඉන්ධන ආනයනය කර භාවිතා කිරීම සඳහා බලය පැවරන ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි

ඛනිජ තෙල් විශේෂ විධිවිධාන(සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත. මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබ ඇත්තේ...