ඉන්දියාව

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට රැගෙන ගිය රන් බිස්කට් 916ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට මුහුදු මාර්ගයෙන් ඉන්දියාව වෙත රැගෙන ගිය රන් බිස්කට් තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු ඉන්දීය බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ....

ඔබට නිවාඩුවක් ගත කිරීමට යාමට අවශ්‍ය නම්, ශ්‍රී ලංකාවට යන්න – ඉන්දීය විදෙස් ඇමති

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තුළ ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් සහය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් අතර ඉන්දියාවේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට ප්‍රධාන...