ඉන්දියාවේ තිරුපති දේවාල වන්දනාව

අගමැතිගේ තිරුපති වන්දනාවට ජෙට් යානාව ලබාදුන් හිතවතා කව්ද? – ඒ සඳහා සල්ලි කොහෙන්ද?

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හා ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ඉන්දියාවේ තිරුපති දේවාල වන්දනාව සඳහා ගිය ජෙට් යානාව හිතවතකු විසින් ලබාදුන්නක් බව අගමැතිවරයාගේ...

You may have missed