ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක්

ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම (IOC) ශ්‍රී ලංකා තුළ නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 96ක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව එම සමාගමේ උසස්...

තෙල් කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට

ඉන්දීය අපනයන-ආනයන බැංකුව විසින් සපයනු ලබන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක කෙටිකාලීන ණය පහසුකම යටතේ සීමාසහිත ඉන්දියන් ඔයිල් කෝපරේෂන් සමාගමෙන් ඩීසල්...

You may have missed