ඉගෙනුම් අහිමිවීම

2020දී දරුවන්ගේ ඉගෙනුම් අහිමිවීම 54%ක්; 2021 අගෝස්තු වනවිට 88%ක්

ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඉතා බැරෑරුම් හා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකට අවතීර්ණ වීමට සිදුව ඇති බවත් 2021 අගෝස්තු වනවිට පමණක් දරුවන්ගේ...