ඇඹුල් කෙසෙල්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පළමු වරට ඇඹුල් කෙසෙල් Kg 12,500ක් ඩුබායි වෙළෙද පොළට

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් දිවයින පුරා අරඹා ඇති කෘෂි ආදර්ශ උද්‍යාන වැඩ පිළිවෙළ යටතේ වගා කර ඇති...