ඇඹුල් කෙසෙල් ව්‍යාපෘතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කාබනික ඇඹුල් කෙසෙල් අස්වැන්න ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඩුබායි වෙළෙඳපොළට

යාපනය ඇඹුල් කෙසෙල් ව්‍යාපෘතිය කාබනික වගාවක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙන අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කාබනික ඇඹුල්...