ඇමෙරිකා සෙනෙට් සභාව

ලංකාවට IMF ණය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකා සෙනෙට් සභාවේ විදේශ සබඳතා කමිටුවෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල කොන්දේසී කිහිපයක් නිකුත් කර ඇති බවට වාර්තා වනවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය...

You may have missed