ඇමෙරිකාවේ මිසිසිපි ජනපදය

ටෝනේඩෝ සුළි සුළඟකින් ඇමෙරිකාවේ කුඩා නගර දෙකක් අතුරුදන් වෙලා

ඇමෙරිකාවේ මිසිසිපි ජනපදයට බිහිසුණු ටෝනේඩෝ සුළි සුළඟක් කඩා වැදුණු බවත් කුඩා නගර දෙකක් සුළි කුණාටුවට හසුවීමෙන් අතුරුදන් බවත් ඇමෙරිකන් මාධ්‍ය...