ඇමැති ආරක්ෂක අංශය (M.S.D)

මියගිය දේශපාලඥයන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ටත් විශේෂ M.S.D රැකවල්! වසරේ වියදම කෝටි 15!

හිටපු (පැරදුණු ) මැතිඇමැතිවරුන්, හිටපු ආණ්ඩුකාරවරුන්, හිටපු මහ ඇමැතිවරුන්, නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා, නිලමේවරුන් සහ මියගිය දේශපාලඥයන්ගේ ඇතැම් බිරින්දෑවරුන්ට ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව...