ඇම්නස්ටි ඉන්ටනැෂනල් සංවිධානය

සවුදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලංකා ගෘහ සේවිකාවෝ උපකාර පතති

රැඳවුම් කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන්ගේ ඉරණම පිළිබඳව ඇම්නස්ටි ඉන්ටනැෂනල් සංවිධානය හඬ නගමින් සිටියි රියාද් අගනුවර රැඳවුම් කඳවුරක රඳවනු...