ඇමරිකානු සමාගම්

රුසියානු ජනාධිපතිවරයා බටහිර හා ඇමරිකානු සමාගම් 59ක් ජනසතු කිරීමට තීරණයක්

ආර්ථික සම්බාධක ඔස්සේ රුසියාව බිමටම ඇද දමනු බවට ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා පුන පුනා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ රුසියානු තෙල් හා ගෑස්‌ ආනයනය...