ඇමරිකානුවෙක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම තීරණය කරන්නේ ඇමරිකානුවෙක් – උදය ගම්මන්පිළ

ඇමරිකානුවෙක් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම තීරණය කරමින් සිටින බව ඇමතිකම අහිමි වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිළ මහතා (04) හෙළි කළේය....