ඇමති ධූරය

ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම ලොකු දෙයක් නෙවෙයි; හෙට ඉදලා උසාවියට යනවා – ඇමති ධූරයෙන් ඉවත් කරන ලද සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත

තමන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම ලොකු දෙයක් නොවන බවත් නීතීඥයෙකු වන තමන් නැවතත් හෙට දිනයේ සිට අධිකරනයේ රාජකාරියට යන...