ආහාර සැපයීම

ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 20ක අතිරේක ආධාරයක් බයිඩ්න් නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක අතිරේක ආධාරයක් ලබාදෙන බව අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් නිවේදනය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු...