ආහාර උද්ධමනය

ලොව ආහාර උද්ධමනය ඉහළම රටවල් අතරින් ලංකාව 10වන ස්ථානය දක්වා පහළට

ලොව ආහාර උද්ධමනය ඉහළම රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව 10 වන ස්ථානය දක්වා පහත බැස තිබේ. ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නවතම...

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනූව උද්ධමනය පහළට

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ මාර්තු මස සමස්ත උද්ධමනය සියයට 50.3ක් දක්වා පහත වැටී ඇතැයි ජනලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛණ...

ආහාර උද්ධමනය අතින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව 6වන තැනට! නවතම ලෝක බැංකු වාර්තාව පවසයි

ලෝක බැංකුවේ නවතම දත්තවලට අනුව ආහාර උද්ධමනය අතින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව හයවන තැනට පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වන අතරම, එම දත්තවලට...