ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකය

පරිභෝජනයට නුසුදුසු මිරිස් කන්ටේනර් 40ක් ප්‍රති නැව්ගත කරලා

පරිභෝජනයට නුසුදුසු මිරිස් කන්ටේනර් 40කට අධික සංඛ්‍යවක් පසුගිය මාස තුන ඇතුළත ප්‍රති නැව්ගත කිරීමට නිර්දේශ කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර...