ආහාර ආනයන

ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 42.3ක හිඟයක් – ලෝක ආහාර වැඩසටහන

මෙරටට මසකට ආහාර ආනයන සඳහා වැය කළ මුදල ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 130 සිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 දක්වා පහත වැටී...