ආර්ථික පරිහානිය

Moody’s හි ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ලංකාව තවත් පහළට

ලෝකයේ රටවල්වල ආර්ථිකය සම්බන්ධ වර්තමාන තත්ව විශ්ලේෂණය කරන Moody's Investors Service මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පරිහානියක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ...