ආර්ථික තත්වය

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පොලී අනුපාතය ඉහළ දමයි

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR)...

ඉන්ධන මිල වැඩි වුණත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව පෙර ඉන්ධන මිලට

ඉන්ධන මිල වැඩි වුවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව ඊට සමගාමීව වැඩි නොකිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ...

You may have missed