ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු

kg 1ක් බරැති රන් බිස්කට් 08ක් සමග ගුවන්තොටුපල ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් කෝටි දෙකක් පමණ වටිනා කිලෝග්‍රෑම් 1ක් බරැති රන් බිස්කට් 08ක් කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙන් පිට කිරීමට රැගෙන ගිය ගුවන්තොටුපල ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු...