ආයතන

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතු ආයතන 8ක් ඒකාබද්ධ කොට ආයතන 4ක් කිරීමට තීරණයක්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතුව පවතින ආයතන අටක් ඒකාබද්ධ කොට ආයතන හතරක් බවට පත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම වනජීවී සහ වන...

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට කෝටි 14,453කට අධික මුදලක් බදු ගෙවා නෑ

ආයතන හා පුද්ගලයන් දෙසීයකට වැඩි පිරිසක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් කෝටි දාහතර දහස් හාරසියපනස් තුනකට අධික මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර...

බදු නොගෙවන ආයතනවල ලේඛන ජනමාධ්‍ය මඟින් ප්‍රසිද්ධියට පියවර

විශාල වශයෙන් බදු නොගෙවන ආයතනවල ලේඛනය ඉදිරියේදී ජනමාධ්‍ය මඟින් මහජනතාව වෙත ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කටයුතු කරන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක...